Search results

  1. Loan.monkey

    axit HNO3

    Chúng ta vẫn biết: Fe, Al,Cr, và 1 KL nữa mà hiện tại mình ko nhớ bị thụ động hóa trong HNO3 đặc nguội. Nguyên nhân đc giải thik là do có lớp màng oxit bao phủ xung quanh. Nhưng khi làm bài tập thi lại vẫn viết 4 oxit của 4 kim loại này phản ứng với HNO3 đặc nguội như thường? 1 dấu hỏi chấm to đùng!
  2. Loan.monkey

    Thần kinh

    :thanks: Em là mem mới, năm nay đang học lớp 12. Rất mong đc bàn luận trên diễn đàn. Em rất quan tâm về vấn đề thần kinh nên muốn cùng mọi người bàn bạc về vấn đề này. Có lẽ chỉ là lí thuyết suông thôi nhưng rất mong mọi người trả lời giùm em câu hỏi này: Tại sao xung thần kinh chỉ truyền qua...
Top