Search results

  1. ThaoTao

    Hỏi về xác định astt

    Trong xác định astt tế bào Thực vật bằng phương pháp so sánh tỉ trọng, ngta dùng dung dịch Saccharose hoặc NaCl. Tại sao lại chọn những dung dịch đó? Có ai biết chỉ dùm với, thank nhiều nhiều.
Top