Search results

  1. L

    help: e cần tài liệu về di truyền học ung thư có ai có k ạ

    e cần gấp lắm mà tìm gg k thấy, toàn linh tinh vs tiếng chuyên ngành e chịu thua luôn e có file PDF quyển ''concepts of genetics 2nd'' của RJ.Brooker - McGrawHill, ông thầy gửi cho bắt dịch, kêu là có 1 chương nói về di truyền học ung thư mà e dịch tiêu đề mấy chương chả thấy nói gì liên quan...
Top