Search results

  1. C

    Một số bài tập tương tác gen

    1.Ở một loài hoa , người ta đem hoa đỏ lai hoa trắng đồng hợp lặn thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 trắng : 1 đỏ. Cho biết quy luật dy truyền chi phối và kiểu gen của P? 2.Nghiên cứu về sự di truyền tính trạng hình dạng quả ở môt loài bí , người ta lai giữa bố mẹ thuần chủng bí quả dẹt với bí quả...
  2. C

    bài tập tương tác gen khó

    Ở một loài hoa sự hình thành sắc tố theo sơ đồ sau chất không màu1 ---------X--------> chất không màu 2 ---------Y--------->chất không màu 3 ----H---------->Sắc...
Top