Search results

 1. T

  Tương tác gen.(cần các bạn giúp đỡ!)

  Bài 1: Ở 1 loài thực vật chỉ có 2 dạng màu hoa đỏ và trắng.Trong phép lai phân tích 1 cây F1 có hoa màu đỏ đã thu đc thế hệ lai phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3/4 hoa trắng : 1/4 hoa đỏ. a) Hãy cho bik,cây hoa trắng thuần chủng có thể thuộc KG nào? b) Phép lai F1 nói trên vs cây có KG ntn sẽ cho...
 2. T

  Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể

  Ba hợp tử của cùng 1 loài đều tiến hành nguyên phân.Ở 1 giai đoạn,trong cả 3 hợp tử có 84 cromatit đang tập hợp vào mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.Sau 1 thời gian nguyên phân liên tiếp,số TB fôi do hợp tử thứ nhất tạo ra = 25% số TB fôi do hợp tử thứ 2 sinh ra.Còn quá trình nguyên fân của...
 3. T

  Bài tập về qui luật Menđen

  Câu 1: Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với các gen trội là trội hoàn toàn sẽ có: A. 8 kiểu hình : 27 kiểu gen B. 8 kiểu hình : 12 kiểu gen C. 4 kiểu hình : 12 kiểu gen Câu 2: Nếu các gen nghiên cứu là trội hoàn toàn & mỗi cặp gen A/a;B/b & D/d phân li độc lập,thì phép...
Top