Search results

  1. H

    Cần giúp bài tập đột biến

    Ở một loài thực vật, gen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy đỉnh quả dài. Cho cây quả tròn thuần chủng lai với cây quả dài được F1 có 500 cây, trong đó có 499 cây quả tròn và 1 cây quả dài. Cho rằng cây quả dài F1 là do đột biến gây ra. Hãy trình bày các dạng đột biến có thể...
Top