Search results

  1. M

    Bài tập SHPT

    :???:Ai giải đáp giùm xem, khi DNA tự sao có 80 đoạn Okazaki thì có bao nhiêu primer? Thanks trước nhé!
Top