Search results

  1. N

    hóa chất khử trùng trong công nghệ vi sinh và thực phẩm OXY STORM (peracetic acid 15%)

    1. Thành phần Chất diệt khuẩn OXY STORM là hỗn hợp các chất hữu cơ gồm: Hydrogen peroxide (Oxy già), Peracetic acid, Acetic acid (Giấm ăn), cụ thể: - Hydrogen peroxide (H2O2) 23-28% (w/v) - Peracetic acid (CH3COOOH) 13-16% (w/v) - Acetic acid (CH3COOH)...
Top