Search results

  1. Q

    môi trường nuôi cấy.

    em hiện đang làm đề tài tốt nghiệp về nhân nhanh PLB của lan Hồ Điệp nên anh chị cho em xinh bảng môi trường Knudson-C, càng nhiều thông tin về môi trường càng tốt em cám ơn.
Top