Search results

  1. T

    Cơ chế nhuộm bạch cầu bằng thuốc nhuộm Giemsa

    Cho em hỏi cơ chế bắt màu ở các loại bạch cầu khi nhuộm bằng Giemsa ạ. Tại sao khi nhuộm thì Lymphocyte lại có viền sáng quanh nhân?
Top