Search results

  1. P

    Gen và đột biến

    5 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd giảm phân bình thường không có trao đổi đoạn và đột biến tạo ra mấy loại tinh trùng? Mong thầy cô, anh chị và các bạn giúp đỡ ạ!
  2. P

    Một hợp tử của một loài có nguyên phân 5 lần liên tiếp

    Một hợp tử của một loài có nguyên phân 5 lần liên tiếp đã sử dụng nguyên liệu của môi trường tương ứng 248 NST đơn. Nếu trong quá trình tạo trứng của cá thể cái của loài trên 1 cặp NST tương đồng xảy ra trao đổi đoạn tại 1 điểm 2 cặp NST tương đồng khác có trao đổi đoạn tại 2 điểm khác cùng...
Top