Search results

  1. R

    Di truyền

    Các bạn giúp mình câu hỏi này nhé ! Tại sao Tinh nguyên bào tạo ra được 512 tinh trùng?
  2. R

    Tại sao Tinh nguyên bào lại tạo ra được 512 tinh trùng?

    Các bạn giúp mình câu hỏi này nhé ! Tại sao Tinh nguyên bào lại tạo ra được 512 tinh trùng?
Top