Search results

  1. qu4ngbao

    /!\ Một số câu trắc nghiệm khó cần giải đáp

    1/ Có 3 TB đều có KG Aa(Bd/bD)EeGgHh tiến hành giảm phân xáy ra tđc chì có tối đa bn loại gt? A. 64 B. 12 C. 8 D. 16 2/ Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST qui định, bệnh máu khó đông do gen lặn b nằm trên NST giới tính X. Ở một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố bị bệnh máu...
Top