Search results

  1. E

    về các phân môn chính trong shvn

    xin chào mọi người, mới vào diễn đàn ít lâu nhưng em nhận thấy đây là một nơi rất văn minh và lý thú đối với môn sinh học. ... Vào thẳng vấn đề chính, em nhận thấy cách phân chia các phân môn hơi lạ. Tại sao không có sinh học tế bào, và vì sao tiến hoá laị...
Top