Search results

  1. J

    Vì sao chỉ ở thực vật hạt kín mới có cấu tạo quản bào mà mạch ống (mạch gỗ)

    Nhờ mọi người giải thích giùm, vì câu này mà con điẻm đầu năm của em ..... ::twisted::twisted::twisted:
  2. J

    Thắc mắc trong phần đột biến NST

    Trong một cuốn sách tham khảo, phần đột biết cấu trúc và số lượng NST, có một số dòng người ta ghi như sau: Trường hợp các định tỉ lệ các loại giao tử của thể đa bội: Thể tứ bội(4n): Nguyên tắc, thể tứ bội giảm phân tạo ra giam tử 2n mới có khả năng sống và thụ tinh.Vì vậy, phương pháp x/d là...
Top