Search results

  1. L

    Bào quan thực vật

    bào quan nào của thực vật có khả năng sinh trưởng, phát triển nhanh nhưng tiêu tốn ít năng lượng. em cảm ơn
Top