Search results

  1. camelliasinensis

    Cho em hỏi một đột biến điểm xảy ra làm cho alen A bị đột biến thành alen a, trong đó chuỗi mARN của alen a bị thay đổi cấu trúc ở một bộ 3

    Gọi O có thể là U, X, A, G bất kì Chúng ta có codon mã hoá cho - aa Ala: GXO - aa Thr: AXO Vậy nên thay G trong Ala bằng A ta sẽ có Thr bạn nhé ^^
Top