Search results

  1. H

    Quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực và nhân sơ

    Câu 1 :Quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ khác nhau về đặc điểm : A.Số lượng các đơn vị nhân đôi và các enzim tham gia B. Chiều tổng hợp khác nhau và nguyên tắc nhân đôi C. Nguyên tắc nhân đôi và thành phần tham gia D. Số lượng đơn vị nhân đôi và nguyên tắc nhân...
Top