Search results

  1. B

    Có ai biết con này là con gì không? giống giun nhưng đầu dẹt.

    Nhưng đầu nó dẹt, khi bò không sử dụng đốt như giun
  2. B

    Có ai biết con này là con gì không? giống giun nhưng đầu dẹt.

    Chào cả nhà, Nhà mình có thể xem giúp con này là con gì không?
Top