Search results

  1. Bùi mai nhi

    Nguyên phân

    1 hợp tử thực hiện quá trình np liên tiếp 4 lần và đã sd của môi trường nguyên liệu tương đương 210 nst đơn Xd bộ nst lưỡng bội của loài Khi các tb đang ở kì trung gian cua lần 2 xd số nst , tâm đông , cromatir trong tb Tính số nst và trạng thái của chúng cùng số tâm động trong các tb khi...
Top