Search results

  1. Bo xù

    Có khi nào SBT sinh học của NXB giáo dục lại sai không :-s

    SBT sinh học( cơ bản) trang 144- câu 9 Trong một hệ sinh thái chuỗi thức ăn nào trong số các chuỗi thức ăn sau cung cấp sinh khối có năng lượng cao nhất cho con người (sinh khối của thực vật ở các chuỗi là = nhau ) A- Thực vật -> dê -> người B- Thực vật -> người C- Thực vật -> động vật phù du ->...
Top