Search results

  1. T

    khang sinh

    anh chi oi cho em hoi chut nhe? e hoc cong nghe sinh hoc, va muon di sau vao chuyen nganh san xuat khang sinh. nhung khong biet cac co so sx khang sinh co tuyen ky su cnsh hay khong? em cam on nhieu.:thanks:
Top