Search results

 1. K

  xin mọi người giải giúp bài tập này

  C.25% Lấy giao tử X của mẹ mang gen bệnh lai với giao tử Y của bố. 0.5 x 0.5 = 0.25 = 25%
 2. K

  Tế bào Co nguyên sinh và phản co nguyên sinh là gì?

  Co nguyên sinh là sự co lại của tế bào TV trg MT ưu trương, do MT có nồng độ chất tan cao nên nước từ TBTV rút ra ngoài do sự chênh lệch thế nước và nồng độ giữa 2 bên. Phản co nguyên sinh là trường hợp ngược lại của co nguyên sinh là phình ra ở TBTV do ở trg MT nhược trương. Nồng độ ở trong TB...
 3. K

  Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1

  PL 1: 2 bên sẽ cho cùng tỉ lệ giao tử là 1/6 AA : 4/6 Aa : 1/6 aa => TLKH ở F1 là 35 cao: 1 thấp PL 2: cây cao cho 1/6 AA : 4/6 Aa : 1/6 aa còn cây thấp cho 1 aa => TLKH ở F1 là 5 cao : 1 thấp
Top