Search results

  1. B

    Hình thành nội bào tử ở vi khuẩn.

    Khi vi khuẩn hình thành nội bào tử, mình thấy có tài liệu ghi rằng vi khuẩn nhân đôi DNA rồi phân giải một nửa. Trong khi một vài tài liệu khác lại cho rằng vi khuẩn không nhân đôi DNA mà chỉ giữ lại các gene quan trọng rồi phân hủy những phần còn lại, để rồi sau khi trở về tế bào bình thường...
Top