Search results

  1. D

    cần giúp đỡ các câu hỏi về phần tế bào. ai giúp mình với .

    1. Chứng minh sự thống nhất của các thành phần hóa học cấu tạo nên tế bào 2. CM tế bào là một khối thống nhất và là 1 hệ thống mở mình đã tìm trên mạng nhưng nó còn sơ sài và rất chung chung. mong mọi người giúp đỡ !
Back
Top