Search results

  1. ☆ pyal

    Tế bào giup em voi a can gap

    Vì tế bào sau khi nhân đôi không phân ly, sản phẩm chỉ ra 1 tế bào bộ nhiễm sắc thể 4n. Từ lần nguyên phân thứ 4 đến hết lần nguyên phân thứ 6, tế bào nguyên phân bình thường. a. Số tế bào bộ nhiễm sắc thể 2n ( nguyên phân bình thường ) là (2^4-2) x 2^2= 56 Số tế bào bộ nhiễm sắc thể 4n ( khoong...
Back
Top