Search results

 1. N

  Bài tập vi sinh vật.!!!

  :please: Người ta cấy trực khuẩn gram âm phân giải protein mạnh trên các môi trường dịch thể có thành phần như sau : - Thành phần cơ sở ( gam/lít) : NH4Cl_1g/l ; K2HPO4_1g/l ; MgSO4.7H20_0,2g/l ; CaCla2_0,01g/l. ; H2O_1lít . các nguyên tố vi lượng Mn,MO,Cu,CO,Zn. - Thành phần bổ...
 2. N

  Cố định ni tơ ở vi sinh vật

  Sự cố định ni tơ được thực hiện ở nhóm vi sinh vật nào ? Điều kiện để thực hiện cố định ni tơ là gì ?:cry:
 3. N

  Liên quan đến hô hấp tế bào.

  Về lên men foocmic hay là format thì cụ thể như thế nào ạ ?
 4. N

  Liên quan đến hô hấp tế bào.

  Về lên men foocmic hay format thì như thế nào ạ ?
 5. N

  Enzyme của lên men

  Tại sao các enzyme của lên men lại phân bố tự do trong tế bào chất mà không được định vị trong bào quan hoặc bên trong các màng ? :???:
 6. N

  Liên quan đến hô hấp tế bào.

  Trong điều kiện tế bào không có oxi thì chất hữu cơ axit piruvic tiếp tục được phân giải theo con đường nào và sản phẩm của con đường đó là gì ?
Back
Top