Search results

  1. A

    Bài toán di truyền.

    Ở ngô, tính trạng chiều cao cây do 4 cặp gen (Aa;Bb;Dd;Ee) phân li độc lập tác động theo kiểu cộng gộp. Mỗi alen trội khi có mặt trong kiểu gen làm cho cây cao thêm 10cm so với alen lặn, cây cao nhất là 250cm. Phép lai giữa cây cao nhất và cây thấp nhất được F1. Cho F1 lai với cây có kiểu gen...
Back
Top