Search results

  1. T

    Quần thể?

    Một quần thể bọ rùa có hình thức sinh sản ngẫu phối, gen A: cánh đỏ, gen a: cánh xanh, đạt cân bằng Hacđi-Vanbec, với p(A)= 0,4. Qua 1 trận bão có 80% số con màu xanh bị chết nhưng chỉ có10% số con màu đỏ chết. Tần số alen sau khi bị bão đã đạt cân bằng định luật Hacđi-Vanbec sẽ là: A. p(A) =...
Back
Top