Search results

  1. N

    Thí nghiệm đột biến màu mắt của Beadle và Eqhrusi

    Thí nghiệm về đột biến màu mắt ở ruồi của Beadle và eqhrusi Mọi người giải thích cho em về thí nghiệm với ạ.
Back
Top