Search results

  1. V

    Môi trường nuôi cấy vi sinh vật

    em đang cần tìm tài liệu về môi trường nuôi cấy các loại vi sinh vật anh chị nào có giúp dùm em :hoanho:. các loại môi trường như: - Môi trường tự nhiên. - Môi trường tổng hợp. - Môi trường bán tổng hợp.:cool:
  2. V

    Tại sao gram âm không bắt màu thuốc nhuộm?

    do cấu tạo thành peptitdolican của 2 loại vi khuẩn đoá khác nhau đoá bạn
Back
Top