Search results

  1. B

    Mọi người ơi giúp mình bài tập về di truyền học quần thể với

    Cho các quần thể -Quần thể 1: 100%Aa -Quần thể 2: 0.5AA, 0.5Aa -Quần thể 3: 0.04AA, 0.32Aa, 0.64aa a. Trong các quần thể trên quần thể nào đạt tt cân bằng di truyền? b. Quần thể nào chưa đạt cân bằng thì sau bao nhiêu thế hệ qt sẽ đạt ttcb, cấu trúc di truyền sẽ như thế nào khi đó? c. Nếu qt 1...
Back
Top