Search results

  1. L

    Một số bài sinh cần giúp đỡ

    Câu 1: Lai ruồi giấm cái mắt đỏ tươi thuần chủng với ruồi đực mắt trắng thuần chủng người ta thu được ở F1 100% cái mắt đỏ tía, 100% đực mắt đỏ tươi. Cho ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên ở đời F2 thu được tỉ lệ phân li kiểu hình ở 2 giới như sau. 3/8 mắt đỏ tía, 3/8 mắt đỏ tươi. 2/8 mắt trắng. Kết...
Back
Top