Search results

 1. L

  bài tập giảm phân

  1 loài sinh vật có bộ NST 2n . quan sát các tế bào giao tử đực của loài đag thực hiện quá trình quá trình giảm phân có số NST đơn và kép là 3200. biết số nst đơn ít hơn nst kép là 640. các tb ở kì giữa 1: kì sau 1: kì đầu 2 là 1:2:3, số nst còn lại ở kìcuoois giảm phân 2 a/ xác định số tb ở các...
 2. L

  bài tập về nst

  1//// ở bò khi quan sát tb sinh dục đực ở kì giữa của nguyên phân có 60NST kép a/ tb nguyên phân 5 lần liên tiếp Cần bao nhiêu NST đơn môi trường cung cấp? b/ giả thiết có 1000 tb sinh tinh giảm phân . hiệu suất thụ tinh của tinh trùg 1/1000, của trứng 1/5 ..xác đinh số tb sinh trứng? c/ các...
 3. L

  bài giảm phân hay

  1//// ở bò khi quan sát tb sinh dục đực ở kì giữa của nguyên phân có 60NST kép a/ tb nguyên phân 5 lần liên tiếp Cần bao nhiêu NST đơn môi trường cung cấp? b/ giả thiết có 1000 tb sinh tinh giảm phân . hiệu suất thụ tinh của tinh trùg 1/1000, của trứng 1/5 ..xác đinh số tb sinh trứng? c/ các...
 4. L

  nhiễm sắc thể

  1//// ở bò khi quan sát tb sinh dục đực ở kì giữa của nguyên phân có 60NST kép a/ tb nguyên phân 5 lần liên tiếp Cần bao nhiêu NST đơn môi trường cung cấp? b/ giả thiết có 1000 tb sinh tinh giảm phân . hiệu suất thụ tinh của tinh trùg 1/1000, của trứng 1/5 ..xác đinh số tb sinh trứng? c/ các...
 5. L

  Bài tâp về adn

  bạn chỉ rõ cách làm cho mình đc ko
 6. L

  Bài tâp về adn

  Xét 2 gen B và D. Mỗi gen đều tổng hợp được chuỗi polipeptit; số phân tử nước được giải phóng khi hoàn tất quá trình tổng hợp 2 chuỗi polipeptit đó là 496. số lượt tARN tham gia tổng hợp được chuỗi polipeptit của gen D kém hơn của gen B là 100. Các loại nuclêốtit ở mã sao của gen B là A:U:G:X =...
Back
Top