Search results

  1. D

    Bài tập đột biến cấu trúc NST !

    mình nghĩ cac gen gần nhau hơn là dạng đột biến mất đoạn
Back
Top