Search results

  1. hineeBB

    đột biến chuyển đoạn giúp tạo loài mới như thế nào

    ĐỘT BIẾN CHUYỂN ĐOẠN CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG HÌNH THÀNH LOÀI MỚI NHƯ THẾ NÀO ???
  2. hineeBB

    phiền mọi người giải giúp và giải thích cho em với ạ

    Người ta tiến hành tổng hợp nhân tạo 1 mARN gồm 3 nu GUA lặp lại nhiều lần kiểu GUAGUAGUAGUA... và 1 loại mARN gồm 3 loại nu AGA lặp lại nhiều lần kiểu AGAAGAAGAAGA... rồi cho vào ống nghiệm đầy đủ các thành phần cần thiết để các loại mARN này dịch mã . Hãy dự đoán các chuỗi polipeptit được...
Back
Top