Search results

  1. M

    Lấy giùm mình bài báo với

    Mình không gửi link được. bạn đưa email minh gửi cho.
  2. M

    kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật

    Hi các bạn, mình cũng học về nuôi cấy tb động vật. Bạn nào muốn tìm hiểu có thể trao đổi liên hệ với mình. Tìm tài liệu cũng được nhưng bằng tiếng Anh. yahoo: lvminh05@yahoo.com.vn
Back
Top