Search results

  1. S

    Bài tập xác suất trong sinh học

    bạn này nhầm mấy dữ kiện kia là tần số alen rồi.Mình giải thế này ko biết đúng ko gọi Io,Ia,Ib là tần số alen tương ứng. nhóm O = 0.09 -> Io = 0.3 Nhóm B = 0.27 -> Ib^2 + 2xIoxIb = 0.27 suy ra Ib = 0.3 tỷ lệ KG BO là : 2x0.3x0.3 = 0.18 xs mẹ có KG BO là ( trong số những ng nhóm B ) ...
Back
Top