Search results

  1. V

    Gúp mình với! Cài đặt CK-MB của Human trên máy tự động

    Thể tích bệnh phẩm? Thể tích thuốc thử? Kiểu đo? Bước sóng đo? Giá trị của Control?
Back
Top