Search results

  1. bongcai155

    Thiết kế primer để giải trình tự

    tình hình là trước đó gen đã giải trình tự một lần bằng mồi SP6 và T7 nhưng chưa xong. Sau khi sắp gióng cột trình tự với mARN thì em tìm ra được một số đoạn, bây giờ tiếp tục thiết kế primer dựa trên trình tự đó để tiếp tục giải. Nhưng em chưa từng thiết kế primer để giải trình tự các anh chị...
Back
Top