Search results

  1. Hồng Chinh

    Ai giúp mình với ạ mình cần gấp ạ

    Khi lai giữa F1 có kiểu gen giống nhau với ba cây I, II, III. Kiểu gen khác nhau người ta thu được kết quả: Phép lai I: F1 x cây I F2 : 150 cây chín sớm Phép lai II: F1 x cây II F2 : 98 chín sớm:101 chín muộn Phép lai III: F1 x cây III F2 :297 chín sớm:102 chín muộn a) Xác định kiểu gen của F1...
Back
Top