Search results

  1. DNg

    Hô hấp hiếu khí và phân giả hiếu khí

    Cho e hỏi nếu nói "Quá trình hô hấp hiếu khí chỉ diễn ra ở ti thể" là đúng hay sai ạ
Back
Top