Search results

  1. H

    Hỏi về vấn đề xác định hoạt tính của enzyme phytase

    Mình không thấy được file tính nồng độ của bạn nên không biết được đường chuẩn của Phytase được dựng như thế nào.
Back
Top