Search results

  1. L

    HELP - Hỏi Về Cách Tính MPN/100ml

    Mình làm Coliform tổng số, số ống nghiệm chứa 10ml môi trường BGBL dương tính ở loạt nồng độ pha loãng 0.1, 0.01, 0.001 (hút 1ml nước thải vào 9ml nước muối sinh lý) lần lượt là 3 - 2 - 1 Vậy kết quả MPN/100ml của mình là 150 MPN/100ml hay 15 000 MPN/100ml Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều...
  2. L

    HELP - Hỏi Về Cách Tính MPN/100ml

    Mình làm Coliform tổng số, số ống nghiệm chứa 10ml môi trường BGBL dương tính ở loạt nồng độ pha loãng 0.1, 0.01, 0.001 (hút 1ml nước thải vào 9ml nước muối sinh lý) lần lượt là 3 - 2 - 1 Vậy kết quả MPN/100ml của mình là 150 MPN/100ml hay 15 000 MPN/100ml Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều...
Back
Top