Search results

  1. Đ

    Điều kiện hình thành vỏ nhầy của vi khuẩn

    Vỏ nhầy của vi khuẩn được hình thành trong những điều kiện nà. Lấy ví dụ minh họa. Chứng minh.:please:
Back
Top