Search results

  1. hoangtubong

    Giải phẫu - sinh lý

    Trình bày về cơ chế dẫn truyền xung thần kinh từ đuôi gai -> Thân nơron -> Sợi trục -> Synap
Back
Top