Search results

  1. H

    Bài toán về HNO3 và ôxit sắt

    quy đổi hỗn hợp oxit sắt về : Fe và FeO Fe(0)----------> Fe(+3) + 3e x---------------->3x Fe(+2)----------> Fe(+3) +3e y----------------> y N(+5) +3e -------> N(+2) 0,18<-------------- 0,06 giải hệ pt: 3X+Y=0,18 56X+72Y=11,36 =>x=0,01, y= 0,15 BTNT: nFe(NO3)3= nFe+nFeO= 0,01+...
  2. H

    Bài tập về di truyền

    Bai 1: Cho 2 cơ thể lai thuần chủng mang các cặp gen đối lập nhau lai với nhau. Thu được F1 đồng loạt giống nhau. Cho F1 lai với cơ thể khác thu được F2 phân li theo tỉ lệ : 39% lông trắng, quăn:48,5% lông trắng, thẳng: 11% lông xám, quăn: 1,5 lông xám, thẳng biết quăn>> thẳng Biện luận và...
Back
Top