Search results

  1. T

    Tế bào nhận trong công nghệ chuyển gen

    Ngày nay người ta sử dụng nấm men làm tế bào nhận.Việc sử dụng nâm men có ưu thé gì hơn sơ với sử dung vi khuân E.coli
Back
Top