Search results

  1. D

    Điểm giống nhau giữa ADN và ARN ở sinh vật nhân thực??? Một câu hỏi trắc nghiệm...

    Theo định nghĩa SGK lớp 12 thì :Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN...mARN thì khỏi phải bàn nhưng 2 loại kia thì có vẻ không chắc lắm...??? Như vậy đáp án A có vẻ đúng. Còn C thì đơn phân của ADN là nucleotit có thành phần đường C5H10O4...
  2. D

    Điểm giống nhau giữa ADN và ARN ở sinh vật nhân thực??? Một câu hỏi trắc nghiệm...

    Điểm giống nhau giữa ADN và ARN ở sinh vật nhân thực là? A. Được tổng hợp từ mạch khuôn của phân tử ADN mẹ. B. Trong mỗi phân tử đều có mối liên kết hiđrô và liên kết cộng hóa trị. C. Đều cấu theo nguyên tắc đa phân, đơn phân có cấu tạo giống nhau (trừ Timin của ADN thay bằng Uraxin của ARN)...
Back
Top