Search results

 1. 1

  Bài tập di truyền

  Cho gà trống lông sọc màu xám giao phối gà mái có cùng kiểu hình thu F1 có tỉ lệ: 37,5% trống sọc, xám , 12,5% trống sọc, vàng , 15% mái sọc, xám , 3,75% mái trơn, xám, 21,25%mái trơn, vàng , 10% mái sọc, vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể trống sọc, xám của F1, xác suất thu được 2 cá thể thuần chủng...
 2. 1

  Bệnh pheninketo niệu có phản ánh sự mềm dẻo kiểu hình không?

  Bệnh pheninketo niệu có phản ánh sự mềm dẻo kiểu hình không?
 3. 1

  Di truyền-Biến dị

  Câu 9: Để sản xuất insulin trên quy mô công nhiệp người ta chuyển gen mã hóa insulin ở người vào vi khuẩn E. coli bằng cách phiên mã ngược mARN của gen người thành ADN rồi mới tạo ADN tái tổ hợp và chuyển vào E. coli. 1. ADN của người tồn tại trong nhân nên không thể hoạt động được trong tế bào...
 4. 1

  Di truyền-Biến dị

  Trong những nhận định sau đây nhân định nào đúng với các chuổi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân chuẩn: 1. Luôn diễn ra trong tế bào chất của tế bào. 2. Đều bắt đầu bằng aa meetionin. 3. aa meetionin chỉ có ở vị trí đầu tiên của chuỗi polipeptit. 4. â ở vị trí đầu tiên bị cắt bỏ sau khi...
 5. 1

  Bài tập di truyền

  Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa do hai cặp gen(A,a và B, b) quy định; khi có mặt hai gen trội A và B cho hoa đỏ, các kiểu gen còn lại cho hoa trắng; alen D quy định quả tròn, alen d quy định quả dài. Cho cây hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ đời con thu được 14,0625% cây hoa đỏ...
 6. 1

  Bài tập di truyền

  Một phân tử 5-BU tác động vào lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử gây đột biến gen , số lượng NST của hợp tử là 2n=4 . Khi kết thúc 5 lần nguyên phân, trong tất cả các tế bào con, có bao nhiêu NST mang gen đột biến?
 7. 1

  Tiến hóa

  Nêu ví dụ về cách li tập tính ở thực vật? :botay:
 8. 1

  Sinh thái

  Câu 1: Vai trò của các nhân tố ngẫu nhiên và di - nhập gen trong quá trình hình thành loài mới là: A. cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên. B. làm thay đổi đột ngột tần số của các alen. C. quy định chiều hướng, nhịp điệu thay đổi tần số các alen. D. làm tăng cường phân hóa vốn gen trong...
 9. 1

  Bài tập di truyền học

  Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho các cây cà chua quả đỏ tam bội, tứ bội giao phấn ngẫu nhiên ới nhau. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các giao tử tạo thành đều có khả năng thụ tinh. Có bao nhiêu phép lai cho đời con có kiểu hình...
 10. 1

  Bài tập di truyền học

  Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho các cây hoa tím (P) lai với cây hoa tím có kiểu gen dị hợp, F1 thu được kiểu hình phân li theo tỉ lệ 11 cây hoa tím: 1 cây hoa trắng. Viết sơ đồ lai và xác định quy luật di truyền chi phối...
Back
Top